Política de privacitat

La Associació Cultural Recreativa de Fals (d'ara endavant "l'A.C.R.") té implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

D'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d'allò que preveu la normativa s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran incorporades als fitxers automatitzats dels quals és titular l'A.C.R., i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides.

La visita del lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals.

Ús de cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web.

Els servidors i serveis del proveïdor del Hosting estan allotjats a l'Unió Europea (Espanya), el qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals.

Infortelecom Hosting, S.L.
CIF: B97193114
Ronda de Narciso Monturiol y Estarriol 17 B, 1-1, Edificio AS Center III
Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia
Telèfon de contacte: 910 820 073

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El dret de informació

En compliment del que preveu el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) pel qual es regula el dret d'informació als interessats, en virtut del principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de dades a efectuar per l'A.C.R. així com dels drets que assisteixen als interessats, s'informa que sense perjudici del que s'indica en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines web, en el cas que l'usuari faciliti les seves dades per a les finalitats que s'hi indiquin, les seves dades personals poden quedar incorporades als fitxers de titularitat de l'A.C.R., amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar, sent incorporats en la nostra base de dades.

L'exercici dels Drets

L'usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la portabilitat de les dades. L'A.C.R. farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. L'A.C.R. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'A.C.R. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l'exercici dels drets de l'interessat pot fer per carta o correu electrònic la "Sol·licitud d'exercici dels drets al tractament de dades personals" adreçada a Associació Cultural Recreativa de Fals amb domicili a Carrer Escoles, s/nº , 08259 Fals (Fonollosa). Adreça de contacte acrfals@gmail.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

Així mateix l'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

Declaració de consentiment informat

Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal al lloc web seran tractats comptant amb el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc del mateix de la declaració de consentiment informat mitjançant l'acció positiva indicant la lectura, l'acord a la mateixa i coneixent la finalitat del tractament als quals estan destinats les dades personals per part de l'A.C.R. com responsable dels fitxers.

Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la possibilitat d'incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable l'A.C.R. a les finalitats que s'hi indiquin per a cada cas.

L'usuari consent i autoritza expressament a l'A.C.R. l'obtenció i publicació, dels drets d'imatge i veu, extensible de forma accessòria a la seva imatge o la de tercers que els acompanyin de les activitats que organitza, en qualsevol suport o mitjà de difusió que l'A.C.R. determini i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

El principi de qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posats al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat.

L'A.C.R. procedirà, si escau, a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrades.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

Cessió i el principi de seguretat de les dades

S'informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres persones, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

L'A.C.R. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest avís legal es regiran per la legislació espanyola respecte a la normativa de protecció de les dades personals, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del lloc web.

Els usuaris d'aquest lloc web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar