Agermanament pobles de Fals Catalunya i França

Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França             Agermanament Fals Catalunya i França


Charte de jumelage

Considérant la résolution adoptée à l'unanimité le mardi 6 juillet 2004 par le conseil municipal de la commune de Fals en Gascogne;

Considérant l'adhésion de la commune de Fals en Catalogne à cette résolution; et l'accord adopté à l'unanimité par le conseil municipal de la commune de Fonollosa le jeudi 19 Mai 2004;

Considérant l'histoire qui doit continuer dans le monde plus large;

Considérant que notre civilisation a trouvé son origine dans nos communautés locales anciennes et que l'esprit de liberté a été en premier incarné dans la liberté qu'ils ont conquises;

Sur d'æuvre pour la paix et la fraternité et favoriser le maintien des liens permanents entre nos deux municipalités, les échanges de toutes natures entre leurs habitants, le rapprochement de nos cultures si proches et si complémentaires, la compréhension mutuelle plus grande, la véritable esprit fraternité européenne.

En ce jour, nous prenons la résolution solennelle de jumeler les communes de Fals en Catalogne (Espagne) et de Fals en Gascogne (France) dans l'intérêt de leur population respectives.

Fait à Fals (France) le 18 Juillet 2004

Carta d'agermanament

Considerant la resolució adoptada el dimarts 6 de juliol de 2004 per la unanimitat del consell del municipi de Fals de Gascunya;

Considerant l'adhesió del poble de Fals de Catalunya a aquesta proposta; i l'acord adoptat per la unanimitat del Ple del municipi de Fonollosa el dijous 19 de Maig de 2004;

Considerant que l'obra de la història ha de ser continuada en el marc d'un món més vast;

Conscients que la nostra civilització va néixer en el si dels nostres pobles i que l'esperit de llibertat es va inscriure per primera vegada en les franquícies que van saber conquerir amb el preu d'un gran esforç;

Segurs de treballar per la pau i la germanor i d'afaborir el manteniment de vincles permanents entre els dos pobles, intercanvis a tots els nivells entre els seus habitants, l'acostament de les nostres cultures pròximes i complementàries, el sentiment de comprensió mútua, i el veritable esperit de germanor europea.

Prenem en aquest dia el solemne compromís d'agermanament entre els pobles de Fals de Catalunya i Fals de Gascunya, per l'interès de les seves poblacions respectives.

Fals de Gascunya (França), 18 de juliol de 2004


Agermanament Fals Catalunya i França             Agermanament Fals Catalunya i França

Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Agermanament Fals Catalunya i França


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar